سايت  رسمی اطلاع رسانی و نشر آثار عبدالکريم سروش

 
مجموعه سخنرانيها

 در سال 1376

     

   فروردين 1376  --  دین و مولانا

     بخش1 

 

 ارديبهشت 1376  --  دین و سیاست

     بخش1 

 

   خرداد 1376  --  دینداری در عصر جدید

     بخش1 

 

  15 شهريور 1376  --  دین و عدالت

     بخش1 

 

 28 آذر 1376  --   دین و جامعه مدنی

     بخش1 

 

  دی 1376  --  دین و دموکراسی

     بخش1 

 

 دی 1376  --  عید فطر

     بخش1 

 

  دی 1376  --  اصناف دینداری

   بخش1    بخش2    بخش3

 

  بهمن 1376  --  اصناف دینداری

    بخش4    بخش5  

 

  اسفند 1376  --  اصناف دینداری

   بخش6    بخش7    بخش8

 

  فروردين 1377  --  اصناف دینداری

   بخش9   بخش10   بخش11

 

  ارديبهشت  1377  --  اصناف دینداری

   بخش12    بخش13  

 

 
 صفحه اصلی
مجموعه کتابها و نشريات
مجموعه سخنرانيها

سخنرانيها:

سال 1384
سال 1383
 سال 1382
 سال 1381
 سال 1380
 سال 1379
 سال 1378
 سال 1377
 سال 1376
 سال 1375
 سال 1374
 سال 1373
 سال 1372
 سال 1371
 سال 1370
 سال 1369
 سال 1368
 سال 1367
 
مجموعه  ديسکهای فشرده  
مجموعه  نوارها
 
 English Site
 
 
 

 تماس با ما: info@drsoroush.com